Dua Alasan untuk Bertahan

wangi tubuh wanita
sujud di tengah malam buta

Daftar Isi


© Ahmad Yulden Erwin. All rights reserved.
Hak cipta dilindungi Undang-undang.